Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Z důvodu nového e-shopu prosíme o Vaši novou registraci

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu společnosti OBAL CENTRUM s.r.o. na adrese: www.obalcentrum.cz. Upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se v případě, že nákup realizuje fyzická osoba (spotřebitel), řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. V případě, že nákup realizuje právnická osoba (podnikatel, obchodní společnost), řídí se vztahy občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tím však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění těchto podmínek.

II. Vymezení pojmů

Prodávající (provozovatel e-shopu):
OBAL CENTRUM s.r.o.
Veská 35
533 04 Sezemice
IČ: 25923536, DIČ: CZ25923536
Společnost vedena u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 14827

Kupující
Fyzická osoba (spotřebitel) nebo právnická osoba, která projevila vůli s prodávajícím uzavřít kupní smlouvu na zboží.

Spotřebitel
Fyzická osoba, která nenakupuje v rámci své podnikatelské činnosti.

Spotřebitelská smlouva
Kupní smlouva, kde je kupujícím spotřebitel.

OZ nebo Občanský zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná v e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem potvrzení návrhu kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Návrhem kupní smlouvy se rozumí objednávka kupujícího uskutečněná prostřednictvím e-shopu.
 3. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí e-mailem na adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
 4. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, např. písemně nebo telefonicky.

IV. Ceny a platby

 1. Uvedené ceny jsou platné pro maloobchodní prodej prostřednictvím e-shopu a jsou uvedené bez ceny za dopravu. Při větším, zejména celovozovém odběru jednotlivých výrobků kupující může kontaktovat obchodní oddělení prodávajícího pro stanovení výhodnějších podmínek, slev, bonusů a zejména sjednání smluvní ceny za zboží a jeho dopravu.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného či jiným způsobem vydaného oznámení. Při změně ceny má kupující právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.
 3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Cena balného a dopravného je kupujícímu připočtena v rámci objednávkového formuláře na základě zvoleného způsobu. Není-li uvedeno v těchto Obchodních podmínkách jinak, rozumí se kupní cenou cena zboží včetně dopravného a balného.
 4. K cenám zboží, balného a dopravného je účtováno DPH ve výši stanovené zákonem pro dané období.
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího je v takovém případě splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (dle čl. III/4), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení §2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Případné slevy nebo bonusy poskytnuté prodávajícím nelze sčítat, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

V. Přeprava a dodání zboží

 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určeném kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
 2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem přepravního listu přepravce kupujícího prohlašuje, že obal zboží není porušen.
 4. Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem uhrazení kupní ceny v plné výši. Okamžikem úhrady se rozumí okamžik připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího, uhrazení zboží v hotovosti zaměstnanci prodávajícího nebo zaměstnanci přepravce (v obou případech převzetím částky oprávněnou osobou). V případě existence pohledávky za kupujícím je prodávající oprávněn nevyřizovat další objednávky až do okamžiku úhrady dluhu kupujícího v plné výši.
 5. V případě, že se bude kupující opakovaně dostávat do prodlené s hrazením kupní ceny, je prodávající oprávněn úhradu příštích objednávek požadovat předem bez ohledu na hodnotu objednávky.

VI. Způsoby dopravy a termín dodání zboží

 1. Doprava přepravní službou Expres Van / Toptrans

Označené zboží je skladem - zboží je prodávajícím expedováno do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky a celková dodací doba závisí na zvoleném způsobu dopravy (od jednoho do čtyř pracovních dnů od expedice).

Zboží není skladem, musí být naskladněno – v takovém případě je kupující e-mailem do dvou pracovních dnů po obdržení objednávky upozorněn na delší dodací lhůtu a objednávka je vyřizována prodávajícím až po jeho souhlasu.

 1. Doprava smluvním přepravcem prodávajícího

Nadrozměrné zásilky, celovozové zásilky, vícepaletové zásilky apod. (dle čl. IV/1 těchto obchodních podmínek) je možné po dohodě s kupujícím přepravovat prostřednictvím smluvního dopravce prodávajícího. Cena takové dopravy na území České republiky je určena dohodou obou smluvních stran.

O možnostech výhodné dopravy a doručení zboží do dalších zemí informuje kupujícího na požádání obchodní oddělení prodávajícího.

 1. Vlastní doprava kupujícím (pouze na výslovné vyžádání ze strany kupujícího)

Zboží je na skladě – zboží je připraveno k odběru v sídle prodávajícího, a to do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky a kupující je k odběru vyzván e-mailem.

Zboží není skladem, musí být naskladněno – v takovém případě je kupující e-mailem do dvou pracovních dnů po obdržení objednávky upozorněn na delší dodací lhůtu a objednávka je vyřizována až po jeho souhlasu. K převzetí zboží je pak kupující opět vyzván e-mailem.

Při vlastním odvozu spediční službou (kupující si objedná vlastní přepravu např. PPL, Českou poštu, atp.) si účtujeme poplatek za balení. U malých zásilek se jedná o 30 Kč + DPH / 1 ks balíku, u ostatních se cena může lišit v závislosti na velikosti zásilky. Prosíme o uvedení informace o vlastní přepravě do poznámky. Následně Vám celou objednávku potvrdíme emailem.

VII. Způsob úhrady zboží

 1. V hotovosti/platební kartou - platba při osobním odběru zboží ve firemním areálu prodávajícího.
 2. Dobírkou - platba v hotovosti nebo kartou přepravci při převzetí zásilky s místem dodání v ČR. Na Slovensku pouze platba v hotovosti.
 3. Zálohovou fakturou - platba předem bankovním převodem; údaje pro provedení platby obdrží kupující od prodávajícího po potvrzení objednávky.
 4. Bezhotovostně převodem na účet (platba předem) - platba bankovním převodem na základě potvrzené objednávky před dodáním zásilky. Po připsání platby na bankovní účet prodávajícího bude zakázka neprodleně expedována.
 5. Bezhotovostně převodem na účet (faktura se splatností) - platba převodem na základě faktury vystavené prodávajícím (platí pouze pro stálé zákazníky, státní organizace, školy a velkoodběratele dle jednostranného schválení prodávajícím).
 6. Bezhotovostně platební kartou - platba kartou online prostřednictvím platební brány GoPay - pouze pro CZK.

VIII. Údaje na e-shopu

Provedení u IBC kontejnerů, sudů, kanystrů, popř. PET lahví se může lišit od vyobrazení na stránkách.

IX. Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupení v zákonné lhůtě ze strany kupujícího - spotřebitele

Spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu za pomoci prostředků vzdálené komunikace, má v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů po obdržení zboží a to i bez udání důvodu. Informaci o odstoupení společně se zbožím je třeba doručit na vlastní náklady zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) do sídla prodávajícího či na e-mailovou adresu prodávajícího obchod@obal-centrum.cz. Pro odstoupení od smlouvy je možné využít vzorový formuláře níže na této stránce, není to však povinností.

Po obdržení vráceného zboží včetně prohlášení o odstoupení vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu do 14 kalendářních dnů odpovídající finanční částku formou bankovního převodu na účet uvedený spotřebitelem v prohlášení o odstoupení. Spotřebitel má také právo na vrácení nákladů vzniklých při dopravě zboží od prodávajícího (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání). Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

 1. Odstoupení ze strany prodávajícího

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nebo nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující již zaplatil za objednané zboží předem a odstoupí-li se od smlouvy z výše uvedených důvodů, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 7 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit i v případě neuhrazení kupní ceny dle objednávky zboží při platbě předem, a to ve lhůtě do 7 kalendářních dnů nebo nevyzvednutí zboží v případě osobního odběru (vlastního odvozu) rovněž ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne potvrzení objednávky. Takové objednávky budou v systému prodávajícího stornovány a zboží nebude nadále rezervováno.

Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

§ 1820 odst. 1 písm. g) Údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Vzorový formulář o odstoupení od smlouvy ke stažení: zde

X. Uplatnění reklamace

 1. Prodávající poskytuje záruku na nové obaly dva roky, na použité 12 měsíců. Reklamaci řádně uplatňuje kupující u dodavatele vždy prokazatelně písemnou formou nebo osobně na prodejně.
 2. Kupující je povinen vždy při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat jeho fyzický stav a zjištěné vady bez zbytečného odkladu uplatnit u přepravce, případně u prodávajícího.
 3. Poškození během přepravy:

  Zboží poškozené během přepravy od sběrné služby kupující nebude přejímat, závadu zapíše do přepravního listu přepravce.

  V ostatních případech, kdy kupující zjistí závadu či poškození zboží až po převzetí zboží, reklamuje toto neprodleně, nejpozději však do 2 kalendářních dnů od převzetí zboží. Pozdější reklamace mohou být prodávajícím zamítnuty. Kupující nemá vedle nároků z vad zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu ušlého zisku v důsledku špatné dodávky. Pro snazší a rychlejší řešení reklamace prodávající doporučuje kupujícímu zaslání fotografií poškozeného zboží na e-mail obchod@obal-centrum.cz. Pracovník obchodního oddělení prodávajícího posoudí reklamaci kupujícího a doporučí, jak dále postupovat.

 4. Kupujícímu musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu.
 5. Reklamační list ke stažení: zde

XI. Ochrana osobních údajů

 1. S osobními údaji, které kupující poskytne prodávajícímu v rámci návrhu nebo uzavření kupní smlouvy (jméno a příjmení, adresa doručovací a fakturační, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo), je nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou distribučních společností pro bezproblémové doručení objednaného zboží a tím i dokončení obchodní transakce.
 2. Kupující dává odesláním objednávky svůj souhlas se shromažďováním a zpracováním těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení elektronickou formou) na dobu neurčitou. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu. Souhlas s využitím osobních údajů pro marketingové účely prodávajícího je možné kdykoliv odvolat telefonicky nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu.
 3. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.
 7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XIII. Další práva

 1. Záruční podmínky se řídí platným občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
 2. Prodávající není spojen se žádnou institucí, která by vyřizovala mimosoudní vyřizování stížností. Kupující může mimosoudně vyřešit případný spor s prodávajícím společnou domluvou obou stran. V případě stížnosti je možné se obrátit na jednatele společnosti OBAL CENTRUM s.r.o. p. Ondřeje Valíka, tel.: 602 245 018, e-mail: valik@obal-centrum.cz.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající řádně informoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění všech práv dle §13 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Zároveň prodávající jedná vždy tak, aby neupřel kupujícímu žádná práva.
 2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 4. Odesláním objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami ve všech bodech.
 5. V případě vzniku spotřebitelského sporu máte právo před uplatněním žaloby k příslušnému soudu obrátit se na subjekt mimosoudního řízení spotřeb. sporů při ČOI tzv. ADR, více na www.coi.cz
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.